Årets stipendiat 2018

2018 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Malin Stauber Alfredsson för arbetet ”Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes”. Malin, som läst Civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi på KTH, utredde på uppdrag av Söderenergi och ÅF hur en förändring av bränslet från huvudsakligen returträ skulle påverka två av Söderenergis pannor och dess kringliggande system. De alternativa bränsleblandningar som utreddes var blandningar av returträ, stamvedsflis, spån, papper-trä-plast (SRF) och gummi. Utredningen utgick från erfarenheter av tidigare bränsleanvändning i pannorna samt beräkning av etablerade nyckeltal utifrån dess elementaranalys. Nyckeltalen ger bland annat en uppfattning om risken för ökad korrosion, sintring och skadliga beläggningar.

Malin valde att skriva sitt examensarbete kring påverkan på pannor vid bränslebyte då ämnet är aktuellt och samtidigt komplext. Många anläggningar vill idag fasa ut fossila bränslen och övergå till alternativa lösningar. Samtidigt finns en ökande konkurrens kring återvunna och primära biobränslen, något som aktualiserar behovet att utreda för- och nackdelar med andra typer av bränslemixer än de pannan från början byggdes för. Genom examensarbetet har Malin fått ökade kunskaper inom förbränningsteknik och panndesign. Hon upplever även att det var lärorikt att arbeta självständigt med en större utredning på uppdrag av Söderenergi, men med stöd både från handledare därifrån samt KTH och ÅF. Malin har efter examensarbetet valt att stanna i energibranschen; idag arbetar hon som konsult inom kraft- och värmeproduktion på ÅF.

Malins examensarbete, som  hon även kommer att presentera under Panndagarna 2019 i Borås, hittar ni här.