Integritetspolicy Värme- och Kraftföreningen

Integritetspolicy Värme- och Kraftföreningen

Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter
Värme- och Kraftföreningen, 802402-2264, 169 99 Stockholm (nedan föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Föreningen behandlar personuppgifter för olika till verksamheten kopplade ändamål. Hanteringen, för vilken föreningen är personuppgiftsansvarig, behövs för att möjliggöra följande:

 • Administration av löpande föreningsaktiviteter såsom konferenser inkl. marknadsföring till medlemsföretag och tidigare deltagare, genomförande och fakturering.
 • Administration av medlemskap i föreningen.
 • Kontakt med representanter för medlemsföretag och företag som inte är medlemmar i föreningen.
 • Utskick av medlems- och infoblad till medlemsföretagens kontaktpersoner.
 • Hantering av ekonomiska transaktioner såsom fakturering av medlems- och konferensavgifter.
 • Informationsutbyte mellan kontaktpersoner för medlemsföretagen genom föreningens skaderegister.

Uppgifterna samlas in i samband med att företag blir medlemmar i föreningen och då uppger kontaktinformation, såsom namn, jobbmejladress, fakturaadress och telefonnummer till kontaktpersoner samt vid anmälan till föreningens konferenser och andra arrangemang.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Insamlade personuppgifter delas med föreningens leverantörer, vilka i dessa fall fungerar som personuppgiftsbiträden. Hanteringen styrs av personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land och de kommer inte heller att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för hantering av personuppgiftsbehandling?
Värme- och Kraftföreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för den behandling av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Administration av löpande föreningsaktiviteter såsom konferenser inkl. marknadsföring till medlemsföretag och tidigare deltagare, genomförande och fakturering.
Samtycke och intresseavvägning. 

Kontakt med representanter för medlemsföretag och företag som inte är medlemmar i föreningen.
Intresseavvägning. 

Utskick av medlems- och infoblad till medlemmar.
Avtal och intresseavvägning. 

Administration av medlemskap i föreningen.
Avtal

Hantering av ekonomiska transaktioner såsom fakturering av medlems- och konferensavgifter.
Rättslig förpliktelse och avtal. 

Informationsutbyte mellan kontaktpersoner för medlemsföretagen genom föreningens Skaderegister.
Avtal och samtycke.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Föreningen genomför årsvisa bedömningar om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om ändamål saknas kommer personuppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som har personuppgifter registrerade hos föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag även förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har rätt att bli raderad om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Du motsätter dig personuppgiftsbehandling efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta föreningens styrelse via vårt sekretariat för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Vill du veta mer?
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontakta styrelsen via vårt sekretariat.

Om oss
Värme- och Kraftföreningen (VoK) är en ideell förening som i första hand vänder sig till energiproducerande företag, leverantörer, konsulter, högskolor samt övriga organisationer inom värme-och kraftområdet. VoKs syfte är att, till nytta för medlemmarna, tillvarata driftserfarenheter från värme- och kraftproducerande anläggningar för att kunna förbättra teknik, personsäkerhet, driftsäkerhet och miljöprestanda inom ramen för en god produktionsekonomi. Föreningen verkar genom att sprida information till sina medlemmar dels genom medlemsblad, dels genom årligt återkommande konferenser där aktuella projekt och tekniknyheter diskuteras. Skadegruppen är en sammanslutning inom VoK för energibolag och industrier som har ång- och hetvattenanläggningar för energiproduktion. Skador och tillbud från olika anläggningar sammanställs i en skadebank som endast är öppen för skadegruppens medlemmar. Syftet är att höja personsäkerheten på anläggningarna genom att medlemmarna tar tillvara på erfarenheter från varandra.