Skadegruppens styrgrupp

Skadegruppen är en sammanslutning för energibolag och industrier som har ång- och hetvattenanläggningar för el- och/eller värmeproduktion. Arbetet syftar till att höja personsäkerhet och drifttillgänglighet vid medlemmarnas anläggningar. Styrgruppens verksamhet är att registrera, sammanställa och utvärdera skador och tillbud vid ång- och hetvattenpannor i Sverige. Styrgruppen består av representanter för anläggningsägare och ackrediterade kontrollorgan. Närmare presentation av ledamöterna framgår nedan.

 

Klas Jonsson (sammankallande) – Söderenergi

Klas arbetar med projektstyrning på Söderenergi. Han har även lång erfarenhet inom mekaniskt underhåll, planering av revisioner m.m. och har medverkat i flera större projekt såsom byggnationen av Igelsta kraftvärmeverk. För Klas är det viktigt att skapa och bibehålla nätverk för att tillsammans med branschkollegor nå en hög tillgänglighet och ökad personsäkerhet på egna och andras anläggningar, varför han sedan 2016 varit med i Skadegruppens styrgrupp.

 

Josefine Jadstrand (sekreterare) – AFRY

Josefine arbetar som energikonsult/processingenjör på AFRY sedan 2018. Hon har varit sekreterare i Värme- och Kraftföreningens styrelse & Skadegruppen sedan våren 2020. Utbildning: Högskoleingenjör Energi & Miljö vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Peter Hindström – Göteborg Energi

Peter är besiktningsingenjör på Göteborg Energi AB med helhetsansvar för kontroll och besiktningar av trycksatta anordningar inom fjärrvärme. Peter har en bred erfarenhet av olika delar av energisektorn genom att han tidigare arbetat inom sjöfart, drift och projektledning på olika företag. För Peter är delaktighet i skadegruppen viktigt för att kunna bidra till god person- och anläggningssäkerhet både inom Göteborg Energi och i övriga branschen.

Alexey Peregonchuk – DEKRA

Mer information kommer inom kort.

Tommy Petersson – Kiwa Inspecta

Tommy arbetar som besiktningsingenjör på Kiwa Inspecta. Innan han började arbeta som besiktningsingenjör 2003 arbetade han med driftfrågor samt som projektingenjör. Bland Tommys arbetsuppgifter på Kiwa Inspecta ingår, förutom kontroll enligt föreskrift, bland annat att hålla interna och externa utbildningar. Tommy är engagerad i Värme- och kraftföreningens Skadegrupp då han ser en styrka i att samla erfarenheter och kompentenser för att skapa säkra anläggningar med hög tillgänglighet.

Patrick Schneider – Kraftringen

Patrick är underhållschef på Kraftringen med ansvar för underhåll- och anläggningsutveckling för koncernens produktionsanläggningar för el, fjärrvärme och fjärrkyla. Han har en bakgrund från ett antal roller i branschen, bland annat inom drift i olika positioner samt i projektarbete; däribland Örtoftaprojektet, bygget av koncernens kraftvärmeverk driftsatt 2014. Patrick har valt att engagera sig i Värme- och kraftföreningens skadegrupp för att han tror att nätverk i branschen, tillsammans med ett prestigelöst delande av kunskap och erfarenhet, är det som gör att vi lyckas driva en utveckling mot säkrare och bättre fungerande anläggningar.

Sven Johansson – Norrenergi

Sven är Underhållschef på Norrenergi med ansvar för underhåll och delar av projektportföljen avseende produktionsanläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Sven har varit med i Skadegruppens styrgrupp sedan 2014 och tycker att frågor avseende tillgänglighet, förebyggande uh samt brandskydd är extra intressanta, därför ser han alltid särskilt fram mot Skadegruppens temadag. Sven tror på att öppenhet och nätverkande avseende erfarenheter och inträffade händelser har mycket att ge för att skapa säkrare och bättre anläggningar för oss alla. Tidigare yrkeserfarenhet är 15 år som sjöofficer inom marinen, främst i olika tekniska befattningar till sjöss på flottans fartyg.

Martin Andersson – Mälarenergi

Martin arbetar som underhållsledare på Mälarenergi för Lokala anläggningar med ansvar för ca 10 närvärme och reservanläggningar inklusive fjärrvärmenät, två fjärrkyleproduktionsanläggningar och ca 40 vattenkraftstationer. 2005-2018 arbetade han som besiktningsingenjör inom trycksatta anordningar med fokus på process och pannanläggningar, senast som regionchef på TÜV NORD i Mellansverige. Tidigare arbetat som driftoperatör på Iggesunds Bruk cellulosafabriken/panncentralen (2004-2005) samt som drifttekniker/operatör på Värtaverket, bl.a PFBC-anläggningen. Martin har varit engagerad i Skadegruppen sedan 2015.

Joakim Mårtensson – Växjö Energi

Joakim arbetar som Anläggningschef vid Sandviksverket Växjö Energi sedan 2017 och har suttit med i styrgruppen sedan 2018. Joakim har valt att arbeta i Skadegruppen eftersom han drivs av att jobba förebyggande med person- och processäkerhet och ser stora fördelar och möjligheter med att vi inom branschen aktivt kan hjälpa och lära oss av varandra. Tidigare yrkeserfarenhet från teknik, drift och underhåll i olika befattningar vid processindustrin AAK och UNIPER.