Skadegruppens styrgrupp

Skadegruppen är en sammanslutning för energibolag och industrier som har ång- och hetvattenanläggningar för el- och/eller värmeproduktion. Arbetet syftar till att höja personsäkerhet och drifttillgänglighet vid medlemmarnas anläggningar. Styrgruppens verksamhet är att registrera, sammanställa och utvärdera skador och tillbud vid ång- och hetvattenpannor i Sverige. Styrgruppen består av representanter för anläggningsägare och ackrediterade kontrollorgan. Närmare presentation av ledamöterna framgår nedan.

 

Klas Jonsson (sammankallande) – Söderenergi
Klas arbetar med projektstyrning på Söderenergi. Han har även lång erfarenhet inom mekaniskt underhåll, planering av revisioner m.m. och har medverkat i flera större projekt såsom byggnationen av Igelsta kraftvärmeverk. För Klas är det viktigt att skapa och bibehålla nätverk för att tillsammans med branschkollegor nå en hög tillgänglighet och ökad personsäkerhet på egna och andras anläggningar, varför han sedan 2016 varit med i Skadegruppens styrgrupp.

 

Peter Hindström – Göteborg Energi
Peter är besiktningsingenjör på Göteborg Energi AB med helhetsansvar för kontroll och besiktningar av trycksatta anordningar inom fjärrvärme. Peter har en bred erfarenhet av olika delar av energisektorn genom att han tidigare arbetat inom sjöfart, drift och projektledning på olika företag. För Peter är delaktighet i skadegruppen viktigt för att kunna bidra till god person- och anläggningssäkerhet både inom Göteborg Energi och i övriga branschen.

Patrick Schneider – Kraftringen
Patrick är underhållschef på Kraftringen med ansvar för underhåll- och anläggningsutveckling för koncernens produktionsanläggningar för el, fjärrvärme och fjärrkyla. Han har en bakgrund från ett antal roller i branschen, bland annat inom drift i olika positioner samt i projektarbete; däribland Örtoftaprojektet, bygget av koncernens kraftvärmeverk driftsatt 2014. Patrick har valt att engagera sig i Värme- och kraftföreningens skadegrupp för att han tror att nätverk i branschen, tillsammans med ett prestigelöst delande av kunskap och erfarenhet, är det som gör att vi lyckas driva en utveckling mot säkrare och bättre fungerande anläggningar.

Sven Johansson – Norrenergi
Sven är Underhållschef på Norrenergi med ansvar för underhåll och delar av projektportföljen avseende produktionsanläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Sven har varit med i Skadegruppens styrgrupp sedan 2014 och tycker att frågor avseende tillgänglighet, förebyggande uh samt brandskydd är extra intressanta, därför ser han alltid särskilt fram mot Skadegruppens temadag. Sven tror på att öppenhet och nätverkande avseende erfarenheter och inträffade händelser har mycket att ge för att skapa säkrare och bättre anläggningar för oss alla. Tidigare yrkeserfarenhet är 15 år som sjöofficer inom marinen, främst i olika tekniska befattningar till sjöss på flottans fartyg.

Fanny Andersson – Mälarenergi

Fanny jobbar som koordinator trycksatta anordningar på Mälarenergi. I rollen ingår att aktivt jobba med att uppfylla regelverket som styr användningen av trycksatta anordningar, och att jobba med anläggningens skick på kort och lång sikt. Fanny har tidigare jobbat som besiktningsingenjör trycksatta anordningar i 8 år och har stor erfarenhet av kontroll av den typ objekt som finns inom kraft-värmeindustrin. Fanny har även jobbat 2 år på Arbetsmiljöverkets regelavdelning. Där jobbade hon både med produktsäkerhetsfrågor och användarfrågor gällande trycksatta anordningar. Pannor och paragrafer är något Fanny brinner för.