Värme- och Kraftföreningen (VoK) är en ideell förening med medlemmar från bl.a. processindustri, kraftindustri och energiverk i Sverige, även högskolor är representerade. Föreningen består av ca 100 medlemmar varav cirka 50 stycken även ingår i Skadegruppen. VoK:s syfte är att, till nytta för medlemmarna, tillvarata drifterfarenheter från värme- och kraftproducerande anläggningar för att kunna förbättra teknik, säkerhet och miljöprestanda inom ramen för en god produktionsekonomi.

Föreningen startades 1978 och hette från början Turbinsektionen. Föreningen var då inriktad mot frågor som gällde mottryckskraft. Under årens lopp utökades verksamheten till att innefatta frågor som gäller industriell produktion och konsumtion av energi och sektionen ändrade namn till Värme- och Kraftsektionen. År 2004 fick föreningen sitt nuvarande namn, Värme- och Kraftföreningen.

Vår verksamhet omfattar

Skadegruppen

Skadegruppen är en sammanslutning inom VoK för energibolag och industrier som har ång- och hetvattenanläggningar för energiproduktion. Skadegruppens arbete syftar till att höja personsäkerhet och drifttillgänglighet vid medlemmarnas anläggningar. Skador och tillbud vid anläggningar i Sverige registreras, sammanställs och utvärderas. Redogörelser för skador samt rekommendationer lämnas sedan regelbundet i Skadegruppens protokoll och genom informationsblad.

Alla inrapporterade skador och incidenter samlas i en skadebank. I den kontinuerligt uppdaterade databasen kan Skadegruppens medlemmar enkelt ta fram information om anslutna anläggningar, söka på specifika skador och ta fram skaderapporter. Samtliga medlemmar i Skadegruppen får lösenord till Skadebanken.

Konferenser

Varje höst anordnas Värme- och Kraftkonferensen som en del av Energi- & Industridagarna. I april varje år anordnas även Panndagarna med inkluderat studiebesök vid någon anläggning.

Infoblad

Från Skadegruppen skickas det ut informationsblad ut ett par gånger per år. Medlemsblad från Värme- och Kraftföreningen utkommer två gånger per år och innehåller artiklar om teknik, drifterfarenheter från anläggningar, skaderapportering mm. Stadgar för den ideella föreningen VoK finns att läsa för den intresserade.

Läs gärna föreningens verksamhetsberättelser för en närmare beskrivning av vilka aktiviteter som bedrivits under de senaste åren. Respektive års verksamhetsberättelse finner ni nedanför.

Medlemsverksamhet och serviceverksamhet

VoKs verksamhet delas in i aktiviteter som enbart riktar sig till våra medlemmar (medlemsverksamhet) och aktiviteter som riktar sig till hela branschen (serviceverksamhet)

Följande aktiviteter ingår i medlemsverksamheten och täcks av medlemsavgiften (icke avdragsgill):

 • Viss del av medlemsbladet
 • Medlemsadministration/medlemsregister
 • Allmän administration
 • Årsmöte
 • Styrelsemöten (exkl. planering av konferenser)
 • Hemsida (medlemssidor)
 • Marknadsföring av föreningen
 • Stipendium

Följande aktiviteter ingår i serviceverksamheten och täcks av serviceavgiften(avdragsgill):

 • Viss del av medlemsbladet
 • Marknadsföring av konferenser
 • Hemsida (extern)
 • Styrelsemöten; tid för planering av konferenser
 • Kostnader hänförda till konferenser
 • Arbete med skaderegister samt i övrigt kopplat till Skadegruppens verksamhet