Årets stipendiat 2015

2015 gav Värme och Kraftföreningen ut två stipendium:

Stipendium 1-2015 : Industriell symbios

Det första stipendiet går till Emma Winqvist och Linda Martinsson som genomfört arbetet Industriell symbios – Framtidens affärsmodell för Helsingborgsregionen? Emma och Linda har läst Civilingenjörsprogrammet Ekosystemteknik på Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har genomförts på uppdrag av Kemira Kemi AB och Öresundskraft AB.

Stipendiaterna berättar att den största utmaningen med examensarbetet var att avgränsa vilka företag som skulle inkluderas i studien. De företag som kontaktades var tillverkande företag i Helsingborgsregionen med mer än 20 anställda. Totalt deltog över 50 företag i studien.

Idag arbetar Emma som Business Engineer på SWEP International AB i Landskrona där hon jobbar med integrering av plattvärmeväxlare i större system, till exempel fjärrvärmeundercentraler till flerbostadshus. Linda fortsätter sina studier som doktorand vid Linköpings Universitet.  Hon studerar fortfarande industriell symbios men med fokus på de nyttor som uppstår då biogasanläggningar samarbetar med livsmedelsindustrin.

Studien har bedrivits i nära samarbete med aktörerna och har genomförts med hjälp av enkäter, intervjuer och en referensgrupp. Teorier, tydliggöranden av flöden samt olika möjligheter presenteras på ett genomarbetat och tydligt sätt. Även om arbetet handlar om Helsingborgsregionen så borde stora möjligheter finnas till att vidareutveckla idéerna i andra regioner, något som känns väldigt intressant. Följande är ett utdrag från Emma och Lindas examensarbetets rapport (hela rapporten finns på här):

I detta arbete har befintliga samarbeten mellan företag i Helsingborgskartlagts.  Potential för att utveckla samarbeten genom affärsmodellen industriell symbios har analyserats.  Industriell symbios innebär att verksamheter, varav minst en industri, gemensamt utnyttjar energi, nyttigheter, material eller service, för att på ett innovativt sätt skapa mervärden samt minska kostnader och miljöpåverkan.

 

Linda Martinsson (vänster) och Emma Winqvist (höger).

 

Stipendium 2- 2015: Nollflödespunkter

Det andra stipendiet går till Erica Hellgren som genomfört arbetet Skadliga nollflödespunkter i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm – En analys av dess förekomst och effekter.

Enligt Erica var den största utmaningen med examensarbetet att simulera temperaturvariationer i fjärrvärmerör. Litteraturstudien och tolkningen av rörstandarden var också en utmaning.

Examensarbetet har genomförts i samarbete med Fortum Värme och idag jobbar Erica på Fortums system optimerings avdelning som systemoptimerings analytiker.

Det omfattande arbete är en bra vägledning till andra fjärrvärmebolag som vill analysera sina befintliga system eller undersöka effekterna av en expansion av deras fjärrevärmenät.

Följande är ett utdrag från Ericas examensarbetesrapport (hela rapporten finns här):

När flera produktionsanläggningar förser ett gemensamt fjärrvärmenät pumpas vatten från olika håll. När flödena slutligen möts i distributionsnätet kan vattnet stå helt stilla, dessa platser kallas för nollflödespunkter. När försörjningsområdena på varsin sida om nollflödespunkten förändras kommer nollpunktens position att förflyttas. I fjärrvärmenät med flera produktionsanläggningar som dessutom skickar ut olika framledningstemperaturer kan stora och framför allt upprepade temperaturvariationer uppstå när nollflödespunkterna vandrar fram och tillbaka i ledningarna. Detta skulle då kunna skapa förslitningar på ledningarna t.ex. genom lågcyklisk utmattning. Av denna anledning är det intressant att undersöka var i nätet nollflödespunkter som orsakar dessa temperaturvariationer förekommer och om de frekvent uppträder på samma platser.

 

Erica Hellgren

Stipendiaterna träffar ni på Panndagarna den 12-13 april i Karlstad då de kommer och presenterar sina examensarbeten.