Årets stipendiat 2014

2014 gav Värme och Kraftföreningen ut två stipendium:

Stipendium 1-2014 : Säsongslagring av värme

Det första stipendiet gick till Emilia Björe-Dahl och Mikaela Sjöqvist som genomfört arbetet Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme. Genom att utveckla en egen beräkningsmodell i MATLAB har Emilia och Mikaela utrett den tekniska och ekonomiska potentialen för borrhålslager för säsongslagring av värme. Lagring av energi blir allt viktigare i takt med att en allt större andel el kommer från intermittenta källor såsom sol och vind.

Emilia och Mikaela har läst Civilingenjörsprogrammet Energi, Miljö och Management med inriktning mot energiteknik. Projektet har gjorts i samarbete med Tekniska verken i Linköping.

Stipendiaterna berättade att den största utmaningen med examensarbetet var att bygga upp ett eget beräkningsprogram. Befintliga simuleringsprogram passade inte kraven de ställt på utdata så de fick skriva ett eget program.

Idag arbetar Mikaela som utvecklingsingenjör på TVL där hon bland annat fortsätter utreda potentialen i borrhållslager. Emilia är energikonsult på Sweco och arbetar bland annat med energikartläggningar av byggnader. Mikaela och Emilia kommer att presentera sitt examensarbete på Panndagarna, 14-15 april 2015.

Länk till examensarbetet Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme hittar ni här.

 

Emilia Björe-Dahl (vänster) och Mikaela Sjöqvist (höger)

 

Stipendium 2- 2014: Dagvatten i biobränsleeldade kraftvärmeverk

Det andra stipendiet gick till Magnus Larsson som genomfört arbetet Characterisation of stormwater in bio-CHP plants- modelling and experimental investigation. Arbetet undersöker de parametrar som ligger bakom formandet av och sammansättningen hos dagvatten från biobränsleeldade kraftvärmeverk. Examensarbetet belyser en fråga som idag får lite uppmärksamhet, nämligen att kraftvärmeverk som lagrar stora volymer biomassa utomhus riskerar att släppa ut föroreningar med sitt dagvatten.

Magnus Larsson har läst till Civilingenjör i Kemiteknik på KTH och valde inriktningen energi och miljö. Han utförde examensarbetet i samarbete med Vattenfall och gjorde där fältförsök på Idbäckens KVV i Nyköping.

Magnus förklarar att den största utmaningen med examensarbetet var att omsätta teoretiska kunskaper från KTH till praktik eftersom verkligheten ofta skiljer sig från det man förutsett i teorin.

Idag är Magnus bosatt i Düsseldorf där han är internationell trainee på det franska företaget Air Liquide. Eftersom Magnus är i USA under våren 2015 kommer han istället att presentera sitt examensarbete under Värme- och Kraftkonferensen i november 2015.

 

Magnus Larsson