Obesvarade frågor från den Digitala Panndagen

Nedan finner ni de frågor med tillhörande svar som vi inte hann presentera för er på den Digitala Panndagen.

Föreläsning:

”FossilEye – Nytt mätsystem mäter plast i avfall”, Henrik Lindståhl & Fredrik Brandt

Fråga:

Du nämnde att avfallsförbrännarna (och på sista raden fjärrvärmekunderna) idag bär det ekonomiska ansvaret för plast i avfall. Hur ser du att mer information om plastandel i avfall kan användas för att flytta det ekonomiska ansvaret till konsumenter och avfallsproducenter?

Svar:

Det är framförallt på ett moraliskt plan som det fossila utsläppet bärs av fjärrvärmekunderna, vilket är en drivkraft för dem att lämna fjärrvärmen. Att elda avfall och nyttiggöra värmen är inte som att elda olja för att försörja en värmekund, men i nuläget jämställs de båda sätten att försörja ett värmebehov. Genom att mäta och debitera avfallskunden för fossilandelen i avfallet till går det inte längre att hävda att ansvaret för utsläppet helt ligger på värmekunden, samtidigt som en drivkraft mot bättre sortering hamnar där den kan förverkligas.

Fråga:

Finns det mer analysdata från mätningen som skulle kunna vara användbar, t.ex. för att optimera förbränningsprocessen?

Svar:

Ja. För det första får man en noggrann mätning av fukthalten. Sedan finns förutsättningar att se störande ämnen. Ett exempel är gips, som bildar mycket svaveldioxid vid förbränning, eventuellt kan man även se andra material som medför särskilda förutsättningar för processen. Om vi lyckas komplettera systemet med bildanalys öppnas nya möjligheter att se t.ex. felsorterade glasflaskor.

Föreläsning:

Projekt Helios – Erfarenheter, Mikael Hjärpe

Fråga:

Hur uppbringa interna resurser i en organisation som var dimensionerad för ordinarie verksamhet?

Svar:

Bra fråga kring organisation som har flera svar.

– Anställa extra operatörer i god tid innan som utbildningsavlösare etc.

– Projektanställa till vissa roller i organisation.

– Ta in konsulter för att ersätta egen personal där det är möjligt, framförallt i projektorganisationen.

Sedan gäller extra noggrann planering för alla. Det kommer bli både perioder med mer resp. mindre att göra.

Har man planen klar tidigt kan man pussla om något och nyttja tiden bättre.

 

Föreläsning:

Digitalisering och tjänstefiering av fjärrvärmemarknaden, Stina Ströby & Amanda Åström Ericsson

Fråga:

Hur långt har samarbete supplier – third party actor kommit?

Svar:

Samarbetet har kommit olika långt beroende beroende på fjärrvärmeleverantör och tredjepartsaktörer. Vissa aktörer har ett etablerat ett starkt samarbete (fjärrvärmeleverantör och tredjepartsleverantör) medan andra fjärrvärmeleverantörer väljer att inte etablera samarbete med trejdepartsaktörer utan istället utveckla dessa tjänster själva. Mer om detta finns att läsa i vårt arbete.

Fråga:

Hur kommer kundernas efterfrågan på cirkuläret och hållbarhet in i DSBM framework?

Svar:

Det finns en klar koppling mellan digitalisering, tjänstefiering och cirkulär ekonomi- vilket genomsyras i DSBM. Viktiga principer för en affärsmodell i en cirkulär ekonomi utgör en del av grunden i DSBM. Beroende på vilket värdeerbjudande ni erbjuder era kunder går det att kombinera ihop flertalet av boxarna i DSBM för att skapa en affärsmodell för en sluten loop.

Fråga:

Marknad och kunders förväntan på nya tjänster ställer stora krav på leverantörer av tjänster att alltid vara relevant för kunden. Hur hanterar leverantörerna det?

Svar:

Har ni förslag på hur man kan bli bättre? Genom att komma närmare kunden och förstå kundens behov har ni kommit en bra bit på väg att skapa efterfrågade tjänster. Förstår ni inte kundens behov är det svårt att erbjuda relevant tjänster. Genom att skapa en relation med kunden möjliggör ni för er själva att fånga kundens behov och er affärsmodell bör spegla vilka som är era kunder, vilket behov de har och vilken relation ni har till era kunder. Kundens behov är därmed kärnan i ert värdeerbjudande.